Algemene Voorwaarden - OUTFITTERY GmbH


Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: OUTFITTERY GmbH

Handelend onder de naam/namen:

-  OUTFITTERY

 

Vestigingsadres:

Leuschnerdamm 31

10999 Berlijn

Duitsland

 

Telefoonnummer: 0416 206000

 

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

 

E-mailadres: service@outfittery.nl

 

KvK-nummer: HRB140519 B

Btw-nummer: NL823837531B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

   

   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

   f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

       

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, dit formulier hier HIER te downloaden)

 • Aan: OUTFITTERY GmbH
           Leuschnerdamm 31

         10999 Berlin
         E-mail: service@outfittery.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam consumenten(en)]

 • [Adres consument(en)]

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.​

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzoch

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien

   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.       

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.​

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.​

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

   a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

   b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

   c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, dit formulier hier HIER te downloaden)

 • Aan: OUTFITTERY GmbH
           Leuschnerdamm 31

      10999 Berlin
       E-mail: service@outfittery.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

 

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

§ 1 Reikwijdte, beschikbaarheid van de algemene voorwaarden

1.1. De website www.outfittery.nl inclusief alle subdomeinen (hierna outfittery.nl) en het systeem voor de verhandeling van de modeartikelen worden geëxploiteerd door: OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlijn, vertegenwoordigd door de directeuren Anna-Katharina Alex en Julia Bösch, ingeschreven in het handelsregister Amtsgericht Berlijn onder het registratienummer HRB 140519B, (hierna OUTFITTERY).

1.2. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de website outfittery.nl, de Outfittery-app en alle contracten die op enige wijze met OUTFITTERY zijn afgesloten in verband met de in deze AV aangeboden diensten en het gebruik van alle diensten, waar de clubleden in de Outfittery Club gebruik van maken, voor zover de clubvoorwaarden verder niets of iets anders regelen. De clubvoorwaarden vindt u hier. Leveringen en diensten van OUTFITTERY vinden uitsluitend plaats volgens deze AV. Afwijkende of tegenstrijdige AV van de contractant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

1.3. Deze AV van OUTFITTERY kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd onder www.outfittery.nl/terms en afgedrukt of lokaal worden opgeslagen.

1.4. In het kader van contracten met OUTFITTERY verplichten en geven deze AV uitsluitend de consument rechten. Een consument zoals gedefinieerd door de volgende regels - hierna „Klant“ genoemd - is ieder natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 6:193a nr. 1 lid. a van het Burgerlijk Wetboek die zich niet bezig houdt met commerciële of professionele activiteiten.

§ 2 Wijziging van Algemene Voorwaarden

OUTFITTERY behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde binnen de wettelijke toegestane grenzen aan te passen of te veranderen. Voor lopende contractuele relaties, in het bijzonder voor reeds geplaatste bestellingen, gelden in principe de AV zoals die golden op het moment van de relevante wettelijke transactie. OUTFITTERY GmbH is echter gerechtigd deze AV - in zoverre deze zijn opgenomen in de contractuele relatie met de Klant - eenzijdig te wijzigen, voor zover dat nodig is voor het elimineren van later ontstane equivalente verstoringen of voor de aanpassing aan veranderende wettelijke of technische voorwaarden en niet in strijd is met de respectieve wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming, vooral als de Klant, die te goeder trouw is, niet wordt benadeeld. Via een kennisgeving wordt de Klant geïnformeerd over een aanpassing van inhoud van de gewijzigde regelingen. De verandering maakt deel uit van de overeenkomst indien de Klant niet binnen zes weken na ontvangst van het bericht over de verandering schriftelijk of via e-mail bezwaar maakt tegen de opneming in de overeenkomst met OUTFITTERY.

§ 3 Registratie bij OUTFITTERY

3.1. OUTFITTERY biedt de Klant de mogelijkheid zich aan te melden bij outfittery.nl en een account te openen. Voor deelneming aan de internetdienst van OUTFITTERY is een registratie noodzakelijk. 

3.2. De Klant is verplicht de persoonlijke inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor niet-geautoriseerde derden. 

3.3. De Klant meldt zich aan door op de knop "Gratis aanmelden" of "Aanmelden” te klikken. 

3.4. De aanmelding bij OUTFITTERY is gratis. Er bestaat geen recht op aanmelding. OUTFITTERY GmbH kan de aanmelding ook afhankelijk maken van verdere vereisten (bijv. controle van de aanmeldingsgegevens). De Klant is verplicht om correcte en accurate informatie te verstrekken bij de aanmelding. Veranderingen in de gegevens moeten door de Klant worden medegedeeld om kosten te vermijden, in het geval hij een nieuwe bestelling wil plaatsen. De Klant moet vooral zijn volledige naam, adres en e-mailadres opgeven. OUTFITTERY is gerechtigd om verklaringen rechtsgeldig af te geven op het e-mailadres van de Klant tenzij een strengere vorm door de wet of overeenkomst is vereist. 

3.5. De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie door de Klant worden verstrekt, worden opgeslagen door OUTFITTERY, zodat de Klant zich op elk moment opnieuw met zijn inloggegevens kan aanmelden. De behandeling van de persoonsgegevens en de gegevensbescherming zijn volledig geregeld in de privacyverklaring. 

§ 4 Sluiting van de overeenkomst, eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties van OUTFITTERY

4.1. De aanwezigheid op het internet als zodanig, in het bijzonder de presentatie van goederen op outfittery.nl, vormt geen bindend aanbod van OUTFITTERY. 

4.2. De Klant biedt OUTFITTERY informatie over zijn persoonlijke stijl, smaak en budget. Dit gebeurt pas als onderdeel van de aanmelding en vervolgens via een verdere individuele consultatie met een stijlconsulent. Het geïndividualiseerde stijloverleg is vereist, zodat OUTFITTERY de Klant de juiste goederen kan sturen op basis van de informatie in de vragenlijst en het stijladvies (hierna "persoonlijke informatie"). Het stijladvies wordt verstrekt door de Klant in de kanalen aangeboden door OUFITTERY (telefoon, e-mail, sms). Aangezien de diensten van OUTFITTERY de klant dienen, heeft OUTFITTERY behoefte aan een evaluatie van OUTFITTERY'S diensten met betrekking tot stijladvies, goederen die door de klant zijn ontvangen en door de klant zijn geretourneerd. Daarom stemt de klant ermee in dat OUTFITTERY om klantbeoordelingen vraagt.

4.3. Bij de bestelling geeft de Klant OUTFITTERY uitdrukkelijk een eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties, zoals beschreven in paragraaf 4.5 van deze AV.

4.4. Eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties

Het eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties geeft OUTFITTERY op basis van de persoonlijke informatie, die de Klant in het online-systeem van OUTFITTERY ingeeft, het recht diverse goederen naar eigen goeddunken uit te kiezen, de prijzen ervan te richten op de gebruikelijke prijzen in de detailhandel en deze voor de Klanten verzendklaar te maken.  De Klant heeft niet het recht om een bepaald product voor een bepaalde prijs te ontvangen. De Klant ontvangt per bestelling goederen met een maximale waarde van EUR 1.500,00 incl. de momenteel geldende btw, op dit moment 19%. De Klant verleent OUTFITTERY uitdrukkelijk een eenzijdig beschikkingsrecht van de prestaties, op grond waarvan OUTFITTERY gerechtigd is, de bestelling van de Klant naar eigen goeddunken te bepalen.

4.5. OUTFITTERY aanvaardt het aanbod van de Klant, dat OUTFITTERY aan de Klant in de vorm van een verzendbevestiging of afzonderlijke e-mail verzendt waarin een lijst is opgenomen met de door OUTFITTERY samengestelde goederen voor de Klant en de bijbehorende prijzen inclusief btw en de totaalprijs inclusief btw op grond van het eenzijdige beschikkingsrecht van de prestaties. Door de betreffende goederen te selecteren en mededeling aan de Klant in het kader van de hierboven beschreven e-mal maakt OUTFITTERY gebruik van het eenzijdige beschikkingsrecht van de prestaties.

4.6. De Klant heeft geen recht op aanvaarding van de overeenkomst.

§ 5 Herroepingsrecht

5.1. De Klant kan de wettelijk vereiste instructies over de voorwaarden en gevolgen van het herroepingsrecht hier lezen. In het geval van het terugzenden bij rechtmatige uitoefening van het herroepingsrecht moet de Klant het door OUTFITTERY bijgevoegde retouretiket gebruiken. Als het retouretiket niet (meer) beschikbaar is, kan deze te allen tijde worden aangevraagd via de service van OUTFITTERY op +31 416 206000. Het retouretiket helpt onnodige kosten te voorkomen. Om deze reden moeten de goederen indien mogelijk niet ongefrankeerd worden teruggezonden.

5.2. De terugbetaling van de aankoopprijs vindt plaats op rekening van de Klant die wordt gebruikt voor de betaling, tenzij anders vermeld.

5.3 U heeft geen recht om de bestelling in te trekken als de te leveren goederen niet geprefabriceerd zijn of als ze niet in lijn liggen met uw individuele opties of wensen of duidelijk zijn afgestemd op uw vereisten. Dit geldt ook voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne, als het zegel na levering is verwijderd.

 

§ 6 Contractueel herroepingsrecht

6.1. Naast het hierboven beschreven wettelijke herroepingsrecht verleent OUTFITTERY de Klant een contractueel herroepingsrecht van 30 dagen. Dit contractuele herroepingsrecht beperkt het wettelijke herroepingsrecht op geen enkele manier en mag dit niet vervangen.

6.2. De uitoefening en uitvoering van het contractuele herroepingsrecht is analoog aan paragraaf 5.1 en 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

§ 7 Verplichtingen van OUTFITTERY

OUTFITTERY is, indien dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet verplicht tot verdere verwerking van de verstrekte informatie door de Klant. Zelfs na een succesvolle aanmelding kan er geen aanspraak worden gemaakt op het gebruik van diensten of op het ontvangen van prestaties.

§ 8 Gebruik van de internetsite en het -platform van OUTFITTERY

8.1. Het is verboden om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van OUTFITTERY inhoud van de websites van OUTFITTERY te kopiëren of op een andere wijze te gebruiken. De gebruiker heeft enkel het recht de door OUTFITTERY geëxploiteerde internetdienst via het gebruikelijke programma (internetbrowser) of eventueel door OUTFITTERY beschikbaar gestelde software te gebruiken. Het gebruik via geautomatiseerde software (bijv. script-programma’s) is ten zeerste verboden. Dit is met name van toepassing als het gebruik van deze software is bedoeld voor het genereren of verkrijgen van bepaalde gegevens. 

8.2. OUTFITTERY behoudt zich het recht voor om de reikwijdte en de functionaliteit van de website op elk moment te wijzigen, beperken of op te schorten. In het geval van noodzakelijk onderhoud kan niet worden uitgesloten dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. De Klant heeft op geen enkel moment het recht om zijn gegevens in te zien of op te vragen. In enkele gevallen kunnen gegevens verloren gaan. De aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens is beperkt tot de gebruikelijke kosten van restauratie die zou hebben plaatsgevonden met een regelmatige en risico-geschikte back-up, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van OUTFITTERY.


 

§ 9 Leveringsvoorwaarden en verzendkosten

9.1. De goederen worden afgeleverd op het adres dat is opgegeven in bij het aanmaken van het lidmaatschap of bij de bestelling. Als het adres van de ontvanger onjuist is, zijn de bijkomende kosten voor rekening van de Klant. Dat geldt ook voor wanneer de zending niet kan worden bezorgd. 

9.2. De verwerkings- en verzendkosten worden door OUTFITTERY bij leveringen binnen Duitsland en naar Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg, België, Nederland, Zweden en Denemarken gedekt. De verzending wordt uitgevoerd door een door OUTFITTERY gekozen leverancier direct naar het door de Klant opgegeven adres. Gewoonlijk moet er rekening worden gehouden met het toezenden van een aanbod binnen 7 werkdagen (weekends en feestdagen zijn niet inbegrepen). Leveringen naar andere landen vinden plaats op aanvraag. 9.3. De retourkosten worden ook door OUTFITTERY gedragen, zowel in het geval van het wettelijke herroepingsrecht (zie paragraaf 5 van deze AV) alsook in het geval van het contractuele herroepingsrecht (zie paragraaf 6 van deze AV).

9.4. Voor leveringen aan consumenten (artikel 6: 193a, letter a BW) gaat het risico over op de Klant zodra de zending met de te leveren goederen door de expediteur aan de Klant of zijn bevoegde vertegenwoordiger of op het door de Klant opgegeven afleveradres wordt overhandigd.

§ 10 Aankoopprijs

10.1. Met het verzenden van de goederen ontvangt de Klant een afleveringsbewijs met een prijslijst voor alle verzonden goederen. De vermelde prijzen vertegenwoordigen de uiteindelijke prijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen. Extra verzendkosten zijn niet van toepassing.

10.2. Na werkzaamheid van het koopcontract in overeenstemming met § 4, informeert OUTFITTERY GmbH de Klant per e-mail over de totale aankoopprijs die moet worden betaald voor de goederen.

10.3. De factuur van de aankoopprijs moet binnen 10 dagen na de kennisgeving van de totale aankoopprijs worden betaald, tenzij anders is vermeld in de betreffende e-mail.

10.4. Voor betalingen uit het buitenland draagt de Klant alle bijkomende kosten, zoals bank- en transferkosten. Voor de tijdigheid van de prestatie hangt het ervan af of de Klant de verschuldigde handeling tijdig heeft uitgevoerd in zijn (woon)plaats.

§ 11 Betaalmethoden

11.1. De Klant heeft de volgende betalingsmogelijkheden: betaling met creditcard, betaling op rekening. OUTFITTERY behoudt zich het recht voor om geen individuele betaalmethoden aan te bieden of alleen voor bepaalde bestellingen. 

11.2. Aankoop op rekening:

Bij aankoop op rekening moet het factuurbedrag binnen 14 dagen na de in de factuur genoemde kalenderdag zijn ontvangen. De betaalmethode aankoop op rekening is niet beschikbaar voor alle aanbiedingen en vereist onder andere een succesvolle kredietcontrole door OUTFITTERY. 

11.3. Voor informatie over uw betalingsgeschiedenis tot nu toe en kredietinformatie op basis van statistische procedures met behulp van adresgegevens gebruiken we voor leveringen naar

Duitsland Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, D-33415 Verl,

Oostenrijk Credify Informationsdienstleistungen GmbH, Gumpendorfer Straße 21, 1060 Wien, via Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, D-33415 Verl,

Zwitserland CRIF AG, Riesbachstrasse 61, 8008 Zürich, via Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, D-33415 Verl,


 

Nederland Experian Nederland BV, Postbus 16604, NL-2500 BP Den Haag, via Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, D-33415 Verl,

België BISNODE, Researchdreef 65 Allée de la Recherche, 1070 Brussels via CRIF Bürgel GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München

Zweden Creditsafe i Sverige AB, Garda Fabriker, Fabriksgatan 7, SE- 41250 Göteborg via CRIF Bürgel GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München

Denemarken Experian, Karenslyst Alle 8b, Pb. 5275 Majorstuen, 0303 Oslo via CRIF Bürgel GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München.

Als de informatie over de kredietwaardigheid van de Klant een hoog debiteurenrisico aangeeft, moet de Klant in het geval van aankoop per creditcard of PayPal volgens instructies van OUTIFITTERY vooruit betalen in de vorm van een borg (afhankelijk van de waarde van de goederen voor een bedrag van EUR 150 of EUR 250) via de PayPal-betalingsdienst (PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) of met een creditcard. Dit bedrag wordt vervolgens verrekend met de ingehouden waarde van de goederen of vergoed aan de Klant nadat de retourzending is voltooid.

11.4. Als de Klant een betaling per creditcard selecteert, is de Klant in principe verplicht om voor de verzonden goederen zekerheid te stellen. OUTFITTERY zal hiervoor een bedrag van tot 100,00 euro (afwijkend hiervan 100,00 CHF in Zwitserland, 1.000 SEK in Zweden en 1.000 DKK in Denemarken) als onderdeel van een zogenaamde dealeraanvraag in hun voordeel uit de kredietlijn, die aan de Klant door zijn creditcardinstelling voor zijn creditcard is ingeruimd, laten blokkeren. 

§ 12 Aansprakelijkheidsbeperking

OUTFITTERY is niet aansprakelijk voor schade, vertragingen of belemmeringen van prestaties die buiten de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van OUTFITTERY liggen of het gevolg zijn van ongeschikt, onjuist of oneigenlijk gebruik van de goederen. Om welke juridische redenen dan ook is OUTFITTERY slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of zolang de door schuld veroorzaakte schade door OUTFITTERY uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid bestaat of bij verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting of kardinaalplicht (een plicht waarvan de vervulling een goede uitvoering van de contractuele relatie alleen mogelijk maakt, wiens schending het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en waarop voor de naleving de Klant regelmatig een beroep kan doen, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, de (foutloze) levering van de goederen op basis van de evaluatie de stylist/medewerker van OUTFITTERY behoort), of in het geval van het niet nakomen van een garantie of als een gebrek van OUTFITTERY frauduleus werd verborgen. In het geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting of kardinaalplicht, die het gevolg is van eenvoudige nalatigheid, is de aansprakelijkheid van OUTFITTERY beperkt tot de gebruikelijke voorzienbare schade. Verdere aansprakelijkheid van OUTFITTERY is uitgesloten. De productaansprakelijkheid wordt door deze AV niet beïnvloed.§ 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1. De verzonden goederen door OUTFITTERY blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs in eigendom van OUTFITTERY. De Klant is tot het verkrijgen van het eigendom niet gemachtigd tot wederverkoop.

13.2. De Klant mag de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen niet verpanden noch als zekerheid aanmerken. Bij verpanding of inbeslagname of andere beschikkingen door derden moet hij de aanbieder onmiddellijk op de hoogte brengen.


 

§ 14 Gegevensbescherming

14.1. Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De privacyverklaring is op elk moment beschikbaar via de website van OUTFITTERY op www.outfittery.nl/privacy. Meer informatie over privacy is te vinden op de website.

§ 15 Overdracht van rechten en plichten aan derden

15.1. OUTFITTERY heeft het recht om zijn of een deel van zijn taken te laten uitvoeren door gekwalificeerde derden [freelance samenwerkingspartners of derden] als plaatsvervangende agenten. Het betalen van derden wordt uitsluitend door OUTFITTERY zelf gedaan. Er is geen contractuele relatie tussen de door OUTFITTERY gebruikte derden en de Klant. 

15.2. OUTFITTERY is gerechtigd om alle of een deel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de Klant over te dragen aan derden. In het geval van gedeeltelijke of volledige overdracht van de rechten en plichten aan een derde moet de Klant op de hoogte worden gebracht en het recht krijgen om de overeenkomst ex nunc te beëindigen. 

15.3. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een OUTFITTERY-lidmaatschap zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een derde.

§ 16 Gebruik van de OUTFITTERY-app

16.1. Als gebruiker van de OUTFITTERY-app heeft de Klant toegang tot verschillende diensten en functies. Een voorwaarde voor het gebruik van de OUTFITTERY-software en -diensten is het openen van een gebruikersaccount met de juiste registratie. Om gebruik te maken van de OUTFITTERY-software en de OUTFITTERY-diensten gaat de klant akkoord gaat met het verstrekken van waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie (registratie-informatie), zoals gespecificeerd in het aanmeldingsformulier en om die informatie te updaten indien nodig, om ze waarheidsgetrouw te houden. De inloggegevens van de gebruiker (naam en wachtwoord) zijn niet overdraagbaar. Na controle van de gebruikersgegevens heeft OUTFITTERY het recht het openen van een gebruikersaccount in het algemeen en zonder opgave van redenen te weigeren. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om twee of meer wachtwoorden te gebruiken of aan te vragen. De mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier.

16.1.1. De gebruiker verzekert dat hij gerechtigd is om de beelden en teksten die hij aan OUTFITTERY heeft gestuurd te gebruiken, zonder inbreuk te doen op intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden. Bovendien verzekert de gebruiker dat afgebeelde personen instemmen met de publicatie, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is.

16.2. Na de aanmelding moet de gebruiker ervoor zorgen dat zijn wachtwoord en zijn account niet beschikbaar worden gesteld aan derden. Als de houder van het gebruikersaccount (accounts) is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor alle acties en activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van zijn wachtwoord en gebruikersaccount (accounts). Dit omvat de betaling van goederen evenals de naleving van de respectievelijk toepasselijke, wettelijke voorschriften, de naleving van rechten van derden en deze gebruiksvoorwaarden. Zodra de gebruiker het vermoeden heeft dat derden zijn gebruikersaccount (dat wil zeggen zijn naam met zijn wachtwoord) misbruiken, is hij verplicht OUTFITTERY onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ongeoorloofde gebruik en een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het Duitse servicecentrum op het volgende adres:

OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlijn, e-mail: service@outfittery.nl.

In het geval van kennis of redelijk vermoeden van misbruik van een gebruikersaccount, heeft OUTFITTERY het recht om de nodige maatregelen te treffen en, in het bijzonder, om de toegang tot het betreffende gebruikersaccount tijdelijk of permanent te blokkeren. Aansprakelijkheid van OUTFITTERY voor schade of verlies als gevolg van misbruik van het gebruikersaccount of verlies van het wachtwoord van de gebruiker is uitgesloten, met inachtneming van de regulering van § 12 van deze AV.

16.3 Om alle beschikbare diensten van OUTFITTERY in combinatie met de OUTFITTERY-app te kunnen gebruiken, is toegang tot of keuze tot internet en het world wide web en een breedbandinternetverbinding mogelijk vereist. Hierdoor kunnen voor de gebruiker afzonderlijke kosten ontstaan. De gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van internettoegang. In geen geval is toegang tot internet of keuze tot internet onderdeel van deze overeenkomst en de dienst van OUTFITTERY. Als de gebruiker de OUTFITTERY-app op mobiele apparaten gebruikt, kunnen hier ook extra verbindingskosten/gegevensoverdrachtskosten ontstaan. Het bedrag van de gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor WAP, GPRS of UMTS enz., is afhankelijk van de respectieve tarieven en contractuele voorwaarden van het bestaande contract met de mobiele serviceprovider en/of andere serviceproviders. De gebruiker is zelf bevoegd en verantwoordelijk voor het sluiten van het mobiele telefooncontract dat nodig is voor het gebruik en de daaruit voortvloeiende extra kosten. Het verlenen van toegang tot of de keuze voor een mobiel netwerk maakt geen deel uit van dit contract en de diensten van OUTFITTERY.

16.4. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat hij de OUTFITTERY-app, inclusief alle functies, aanbiedingen en inhoud, alleen voor wettige, legitieme doeleinden zal gebruiken.

De gebruiker mag de OUTFITTERY-app niet gebruiken voor het invoeren, publiceren, uploaden, opslaan, ophalen of anderszins overdragen en/of verzenden van inhoud, gegevens of andere materialen (bijv. gegevens, teksten, afbeeldingen, video's, muziek, geluiden, bestanden, links, software),

16.4.1. die de rechten van derden schenden, in het bijzonder handelsmerken, octrooien, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten, privacyrechten of handelsgeheimen; de gebruiker alleen moet ervoor zorgen dat hij over alle benodigde rechten (met name auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten) beschikt, die eventueel ook het gebruik door derden afdekt;

16.4.2. die concurrentiebeperkend zijn of concurrentiebeperkende handelingen bevorderen (bijv. ketting-, sneeuwbal- of piramidesystemen);

16.4.3. die jongeren in gevaar brengen, illegaal, schadelijk, bedreigend, onrechtmatig, beledigend, intimiderend, lasterlijk , beledigend, pornografisch, racistisch, obsceen of gearchiveerd in een andere vorm ontoelaatbaar zijn;

16.4.4. die tot gedrag aanzetten of stimuleren dat tot een criminele handeling zou kunnen komen;

16.4.5. waarvoor de gebruiker niet geautoriseerd is om deze openbaar te maken (bijvoorbeeld vanwege geheimhoudingsverplichtingen, enz.);

16.4.6. die op enige manier inbreuk maken op de rechten van derden of anderszins onwettig of onrechtmatig zijn;

16.4.7. die een natuurlijk of juridische persoon of een groep personen beledigen, lastig vallen (bijvoorbeeld door „spam“), schade toebrengen, bedreigen, onder druk zetten of in verlegenheid brengen of op een andere manier overlast bezorgen;

16.4.8. Die softwarevirussen, spiders, wormen, Trojaanse paarden of andere informatie, bestanden of programma's bevatten, die erop gericht zijn of kunnen zijn om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te vernielen, beschadigen, te beperken of de communicatie zelf te beperken of te vervormen.

De gebruiker gaat ermee akkoord OUTFITTERY, zijn aangesloten bedrijven, functionarissen, werknemers en bestuurders voor eventuele schade die ontstaan ​​als gevolg van een overtreding van deze paragraaf schadeloos te houden, inclusief de kosten van juridische verdediging voor het bedrag van de gemaakte juridische kosten.

16.5. De gebruiker is zich ervan bewust dat het gebruik van de OUTFITTERY-app via internet plaatsvindt en dat hij dus wordt blootgesteld aan de meest uiteenlopende risico's.

De gebruiker van softwarevirussen, spiders, wormen, Trojaanse paarden of andere informatie, bestanden of programma's - die erop gericht of geschikt zijn de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, verstoren, beschadigen, beperken, manipuleren of vervalsen - kan bijvoorbeeld aangevallen en lastig worden gevallen. Dit kan ook leiden tot ongeautoriseerde toegang tot gegevens en het systeem en het ophalen van gegevens (inclusief wachtwoorden, enz.), datacorruptie, verlies van gegevens, fraude en andere aanvallen van de gebruiker. De gebruiker kan ook het slachtoffer zijn van spam (ongevraagde reclame), intimidatie of andere inbreuken op de privacy.

Als de gebruiker niet aan deze algemene en specifieke risico's wil worden blootgesteld, moet hij absoluut de OUTFITTERY-app niet gebruiken en installeren.

16.6. OUTFITTERY verleent aan de gebruiker op basis van deze licentie-overeenkomsten, na een correcte aanmelding de mogelijkheid om de OUTFITTERY-app conform de voorschriften te gebruiken. De licentie om de OUTFITTERY-app te gebruiken is een eenvoudige, niet-exclusieve, door OUTFITTERY en de gebruiker op elk moment op te vragen en door de gebruiker niet overdraagbare, niet-sublicentieerbare, licentie.

16.7. Elke partij heeft het recht zonder opgave van redenen om de licentieovereenkomst voor het gebruik van de OUTFITTERY-app op elk gewenst moment te beëindigen. De opgeslagen gegevens en inhoud door de gebruiker en de gebruikersaccount worden door OUTFITTERY verwijderd, zolang er geen wettelijke opslagperiode van toepassing is. Elke partij heeft recht op onmiddellijke buitengewone opzegging als de andere partij een wezenlijke contractbreuk heeft gepleegd. De gebruiker erkent dat elke aansprakelijkheid van OUTFITTERY, tegenover de gebruiker en een derde, die wordt veroorzaakt door een rechtmatige beëindiging van de overeenkomst en de toegang tot de gebruikersaccount in het kader van § 12 van deze AV is uitgesloten.

16.8. De contractpartijen zijn het erover eens dat het volgens de stand van de techniek niet mogelijk is om computerprogramma's zo te ontwikkelen, dat ze in alle toepassingen en combinaties en onder alle gebruiksomstandigheden perfect werken en volledig vrij zijn van fouten. Dit geldt met name voor software die wordt gebruikt in combinatie met een uitgebreid pakket aan hardwarecomponenten en computersystemen en mobiele apparaten.

De gebruiker bevestigt en verklaart daarom uitdrukkelijk dat hij het eens is met het op eigen risico gebruik maken van de OUTFITTERY-app, met het oog op een bevredigende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning plaatsvindt en de OUTFITTERY-app wordt geleverd in de staat zoals hij is, zonder garantie of waarborg. In het bijzonder is er geen garantie of waarborg ten aanzien van kwaliteit en/of geschiktheid voor een bepaald doel.

OUTFITTERY, zijn gelieerde ondernemingen, zijn functionarissen, medewerkers en directeuren nemen geen garantie over en geven geen garantie dat het gebruik van OUTFITTERY-app zonder inmenging, zoals storingen, vertragingen of andere fouten mogelijk zouden kunnen zijn of dat eventuele fouten en/of storingen in de OUTFITTERY-app geëlimineerd worden.

16.9. Met betrekking tot aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de OUTFITTERY-app, zijn de beperkingen van § 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing. Als OUTFITERRY aansprakelijk is, is in het geval van verlies van gegevens die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de gebruikelijke kosten van de restauratie die zou hebben plaatsgevonden met een regelmatige en risico-geschikte back-up, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van OUTFITTERY.

§ 17 Jurisdictie

17.1. In het geval dat een Klant geen algemene jurisdictie in de Bondsrepubliek Duitsland of de Europese Unie heeft of de woonplaats of de gewone verblijfplaats van de klant op het moment van het indienen van het beroep niet bekend is, of indien de Klant na het afsluiten van het contract een andere woonplaats heeft voor het toepassingsgebied van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, geldt voor juridische geschillen tussen de Klant en OUTFITTERY het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit is niet van toepassing als speciale voorschriften voor consumentenbescherming in het land van de Klant gunstiger voor hem zijn. Het VN-kooprecht (CISG) en andere internationale overeenkomst zijn niet van toepassing. 

17.2. Plaats van jurisdictie is in dit geval de maatschappelijke zetel van OUTFITTERY GmbH (Berlijn).

17.3. Deze (voorwaardelijke) overeenkomst voor jurisdictie geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen, van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument, wordt ingetrokken.

 

OUTFITTERY GmbH, Berlijn januari 2020


 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, dit formulier hier HIER te downloaden)

 

 • Aan:               OUTFITTERY GmbH

 • Leuschnerdamm 31

  10999 Berlin

  E-Mail: service@outfittery.nl

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.